Vyhlásenie o ochrane osobných údajovpre používanie komunikačného modulu WCM-COM ako i v danom prípade prislúchajúcej App (iOS- a Android-verzie)

S komunikačným modulom WCM-COM ste schopní, uskutočniť nastavenia na Vašom -weishaupt- vykurovacom systéme. To predpokladá, že Váš koncový prístroj (PC, mobilný telefón) je spojený cez internet alebo cez (W)LAN s WCM-COM. Môžete uskutočniť nastavenia aj s pomocou App pre WCM-COM. Pritom vznikajú údaje vzťahujúce sa na osoby. Dodržanie zákonov o ochrane osobných údajov a tým aj ochrana Vašich osobných údajov je -weishaupt- dôležitou požiadavkou. Ktoré údaje odoberáme a o čo podnikáme na ochranu Vašich údajov, chceli by sme Vám v nasledovnom vysvetliť.

1 Ktoré údaje spracovávame a ako dlho, za akým účelom

1.1 Užívanie WCM-COM

Rozsah spracovania. S WCM-COM a podobnými App. Môžete cez lokálnu sieť resp. Cez internet  kontrolovať a ovládať Váš -weishaupt- vykurovací systém. Internetové spojenie sa vytvorí len na váš podnet. Zvoľte voľbu, budete vyzvaní na zadanie ID na autentifikáciu. Následne budú na server Weishaupt  priebežne nasledovné údaje zachytené a uložené:

 • Vaša IP-Adresa (ktorú neuchovávame viac ako 7 dní),
 • Dátum a doba prístupu,
 • Prevádzkový systém Vášho koncového zariadenia,
 • Vami zvolená prezývka,
 • ID, ktoré je potrebné k autentifikácii a na spojenie prístrojov,
 • Druh prevádzky Vášho kúrenia (napr. Normálna prevádzka, poklesnutá prevádzka), ako i
 • Plánované hodnoty, reálne hodnoty a časové programy

Ak cez App. Sa dostanete na WCM-COM, dodatočne :

 • Vaše IMEI, ako i číslo prístroja (pri iOS prístrojoch: UDID) a
 • Vaše číslo karty (IMSI).

Neuložené zostanú mobilné čísle, meno Vášho telefónu, údaje o stanovisku alebo iné údaje na Vašom smartphone.

Popritom ukladáme osobné údaje len vtedy, ak nám tieto sami od seba zašlete, teda napr. Ak nám pošlete oznámenie. Vo Vašich prípadoch sa pýtame na určité osobné údaje, ktoré sú pre naplnenie servisu nutné. Povinné údaje označujeme pri tom hviezdičkou, všetky ostatné údaje nám dobrovoľne oznámite.

Vaše údaje nie sú sprostredkované tretím osobám.

Účel a právny základ. Hore uvedené údaje sú používané výlučne za účelom umožnenia využívania služby (teda kontrola a ovládanie Vášho -weishaupt- vykurovacieho zariadenia cez internet, sťahovanie Update a pod.) alebo zodpovedanie Service dotazov a uchovávanie našich oprávnených záujmov. V hore uvedenom účely je aj náš oprávnený záujem na spracovaní osobných údajov.

Doba uchovania. Vaše údaje ukladáme tri roky po ukončení roka, v ktorom buď (1) ste definitívne vzdali používanie WCM-COM alebo (2) ste vypovedali užívateľskú zmluvu alebo (3) sme definitívne nastavili podporu App. IP-Adresy mažeme po uplynutí siedmych dní.

1.2 Správy o chybách

Rozsah spracovania. Ak dôjde k technickým problémom s App., táto automaticky vygeneruje správu o chybe. Správa obsahuje nasledovné údaje: prevádzkový systém Vášho prístroja a verziu, typ prístroja, súbory Log. Tieto súbory sú nám zaslané, ak stisnete „odoslať správu o chybe“. Pokiaľ sprostredkované údaje vykazujú vzťah k osobe, tento sa bezprostredne po sprostredkovaní odstráni.

Účel a právny základ: Údaje sú spracované, aby sa nám umožnil ďalší vývoj app. A odstránenie chyby Anonymné údaje sú nami ukladané pre štatistické účely. Spracovanie nasleduje  na základe povolenia, ktoré sa žiada cez Pop-up ,pokiaľ je App. spadnutá.

Doba uloženia: Anonymné údaje sa zmažú, akonáhle nie sú potrebné pre dosiahnutie účelu. Z pravidla sa toto stane, keď naďalej sa rozvíjajúca app. na prevádzkovom systéme, na ktorej je zaznamenaná chyba, nie je viac schopná pracovať.

2 Práva dotknutých

Vaše práva ako dotknutých sú nami zaručené . V nasledovnom Vám objasníme, ktoré práva sú to:

2.1 Nesúhlas s reklamou

Použitie Vašich údajov pre akékoľvek reklamné účely môžete kedykoľvek s účinkom do budúcna odporovať.

2.2 Odvolanie súhlasu

Nám udelený súhlas na spracovanie osobných údajov, môžete kedykoľvek s účinkom do budúcna odvolať.

2.3 Ďalšie práva

Ak spracúvame osobné údaje o Vás, máte za príslušných zákonných predpokladov, ohľadom Vás sa týkajúcich osobných údajov právo na :

 • Informáciu, opravenie alebo zmazanie, ako i
 • Na obmedzenie spracovania, na odopretie proti spracovaniu a prevoditeľnosť údajov

SK tomu máte právo, sťažovať sa na Úrade na ochranu osobných údajov ohľadom údajov spracovávaných o Vašej osobe, napr. pre nás príslušný Úrad na ochranu osobných údajov krajinsky poverený pre ochranu osobných údajov a slobode informácií je Baden-Württemberg.

3 Bezpečnosť

 • Weishaupt - Vám ponúka vo všetkých prípadoch , v ktorých nám zasielate osobné údaje, možnosť prenášať informácie zaheslované . zaheslovanie  chráni dôveryhodnosť výmeny osobných údajov medzi vami a našim WEB- serverom a pomáha, predchádzať zneužitiu  údajov napr. odpočúvaním.

 Ako zabezpečovaciu techniku používame TLS (Transport Layer Security).Ide o uznávanú a široko- ďaleko rozšírenú techniku.

4 Kontakt

Zodpovedný v zmysle Nariadenia o ochrane osobných údajov je:

Max Weishaupt GmbH
Max-Weishaupt-Straße 14
88477 Schwendi, Nemecko
Telefón: +49 7353 83-0
Internet: www.weishaupt.de

Ak by ste mali špeciálne otázky k téme Ochrana osobných údajov, smerujte ich prosím na nášho povereného pracovníka na ochranu osobných údajov:

E - mail: datenschutzbeauftragter @ weishaupt.de

Vaše dotazy obratom spracujeme a oznámime Vám, aké opatrenia sme podnikli.

Up