Privacyverlaring voor het gebruik van de communicatiemodule WCM-COM alsook evt. van de bijhorende app (iOS- en Android-versie)

1 Welke gegevens verwerken wij, hoe lang en voor welke doeleinden

Met de communicatiemodule WCM-COM kunt u instellingen van uw -weishaupt-verwarmingssysteem veranderen. Hiervoor dient u uw terminal (pc, mobiele telefoon) via internet of (W)LAN aan de WCM-COM te koppelen. U kunt de instellingen van de WCM-COM ook met de app voor de WCM-COM aanpassen. Daarbij kunnen persoonsgegevens gebruikt worden. Aan het naleven van de wet op gegevensbescherming en bijgevolg de bescherming van persoonsgegevens hecht -weishaupt- veel belang. Welke gegevens we gebruiken en welke stappen we ondernemen om de bescherming van uw gegevens te garanderen lichten we hieronder toe.

1.1 Gebruik van de WCM-COM

Omvang van de verwerking. Met de WCM-COM en evt. met de app kunt u via een lokaal netwerk resp. via internet over de instellingen van uw -weishaupt-verwarmingssysteem waken en kunt u deze sturen. Er wordt enkel verbinding met internet gemaakt op uw initiatief. Kiest u deze optie, dan wordt u voor uw identificatie eerst om een ID gevraagd. Aansluitend worden op de -weishaupt-servers tijdelijk volgende gegevens geregistreerd en opgeslagen:

 • Uw IP-adres (dat we niet langer dan 7 dagen bewaren)
 • Datum en duur van de toegang
 • Het besturingssysteem van uw terminal
 • De nickname die u gekozen hebt
 • ID, dat voor de identificatie en het koppelen van de toestellen nodig is
 • Bedrijfsmodus van uw verwarming (bijv. normale werking, verlaagde werking), alsook
 • Gewenste waarden, reële waarden en tijdprogramma's

 

Wanneer u via de app de WCM-COM bestuurt, bijkomend:

 • Uw IMEI, dus toestelnummer, (bij iOS-toestellen: UDID)
 • Uw kaartnummer (IMSI)

Uw mobiel nummer, naam van uw telefoon, plaatsgegevens of specifieke gegevens op uw smartphone worden niet opgeslagen.

Daarnaast slaan we persoonsgegevens enkel op wanneer u ons deze zelf toestuurt, dus bijv. wanneer u ons een mededeling stuurt. In deze gevallen vragen wij u persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het garanderen van de service. De verplichte velden duiden we aan met een sterretje, de overige gegevens deelt u ons vrijwillig mee.

Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Doeleinde(n) en rechtsgrond. Het doel van het vergaren van bovenstaande gegevens is om de dienst (dus: controle en sturing van hun -weishaupt-verwarmingsinstallatie via internet, downloaden van updates, etc.) mogelijk te maken of om serviceaanvragen te kunnen beantwoorden. De rechtsgrond is dus het tussen ons afgesloten contract voor het gebruik van de WCM-COM resp. van de app of in geval van serviceaanvragen de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. In het hierboven beschreven doeleinde ligt ook ons gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking.

Bewaartijd. Wij bewaren uw gegevens tot drie jaar na het einde van het jaar waarin u ofwel (1) het gebruik van de WCM-COM definitief opgeeft, ofwel (2) het gebruikscontract in dat verband anders verbreekt ofwel (3) wij de ondersteuning van de app definitief stopzetten. IP-adressen worden na 7 dagen verwijderd.

 

1.2 Foutmeldingen

Omvang van de verwerking. Als er technische problemen met de app zijn, wordt er automatisch een foutmelding gegenereerd. Deze bevat volgende gegevens: het besturingssysteem van uw terminal en de versie, toesteltype, logbestanden. Deze gegevens worden naar ons verzonden als u op de knop „Foutmelding verzenden“ drukt. Indien er persoonsgegevens worden doorgestuurd, worden deze onmiddellijk na de overdracht verwijderd.

Doeleinde(n) en rechtsgrond. De gegevens worden verwerkt om ons de verdere ontwikkeling van de app en het verhelpen van fouten mogelijk te maken. De geanonimiseerde gegevens worden door ons voor statistische doeleinden opgeslagen. De verwerking gebeurt op basis van uw toestemming, die via een pop-up ingewonnen wordt, zodra de app gecrasht is.

Bewaartijd. De geanonimiseerde gegevens worden verwijderd, zodra ze niet meer nodig zijn voor het bereiken van het doeleinde. In de regel gebeurt dit als een verder ontwikkelde app op het besturingssysteem waarop de fout opgetreden is niet meer kan werken.

 

2 Rechten van de betrokkene

Uw rechten als betrokkene worden door ons volledig gewaarborgd. Hieronder leggen we in het kort uit welke deze rechten zijn:

2.1 Bezwaar tegen verwerking voor marketingdoeleinden

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, met gevolgen voor de toekomst.

2.2 Intrekken van uw toestemming

U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde met gevolgen voor de toekomst in te trekken.

2.3 Overige rechten

Als wij persoonsgegevens over u verwerken, hebt u, op grond van de respectieve wettelijke voorwaarden met betrekking tot uw persoonsgegevens, recht op:

 • Inzage, verbetering of verwijdering, alsook
 • Beperking van gegevensverwerking, bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en gegevensoverdraagbaarheid.

U hebt bovendien ook het recht om bij een toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

 

3 Veiligheid

Weishaupt biedt u, in gevallen waarin u ons persoonlijke informatie doorstuurt, de mogelijkheid om de informatie versleuteld te versturen. Deze versleuteling beschermt de vertrouwelijkheid van de gegevensuitwisseling tussen u en onze webserver en voorkomt misbruik van de gegevens, bijvoorbeeld door het afluisteren. Als encryptietechnologie gebruiken wij TLS (Transport Layer Security). Het is een erkende en veel gebruikte techniek.

Up